Najczęściej zadawane pytania

W projekt badań reklamy zewnętrznej zaangażowały się trzy główne firmy out-of-home w Polsce: AMS S.A., Clear Channel Poland Sp. z o.o. i Ströer Polska Sp. z o.o. Dla zapewnienia szerokiego udziału podmiotów związanych z branżą reklamy zewnętrznej został podpisany list intencyjny o współpracy ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR. Do 30.11.2018r. prezesem IBO był Paweł Tyszkiewicz, pełnomocnik zarządu SKM SAR. Od 30.11.2018r. w zarządzie spółki zasiadają: Bartosz Barański i Waldemar Kruk.

Struktura udziałów kształtuje się następująco:

  • AMS: 50%
  • Ströer: 50%

Instytut Badań Outdooru ma formułę i charakter otwarty. Statut spółki przewiduje możliwość przystąpienia do badań poprzez nabycie udziałów w spółce lub zlecenie przebadania nośników. W okresie zakładania spółki, w ramach Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej prowadzone były rozmowy i każdy z podmiotów reprezentujących ten rynek miał szansę go tworzyć.

Celem projektu badawczego Outdoor Track jest wprowadzenie standardu pomiaru reklamy zewnętrznej w Polsce. Metodologia badania wykorzystuje licencyjny system ROUTE (najnowsza generacja badania POSTAR), który został dostosowany do polskich warunków i który uwzględnia wszystkie formaty występujące w naszym kraju. Projekt wykorzystuje takie elementy jak: pomiar natężenia ruchu, Travel Survey oraz IMS. Zaletą projektu badawczego Outdoor Track jest fakt, że jest to badanie pasywne.

Projekt badań polskiego outdooru jest realizowany we współpracy z najważniejszymi instytutami badawczymi na rynku oraz partnerami zagranicznymi: IPSOS, Millward Brown, Biuro Inżynierii Transportu, MGE Data oraz Route (UK). Instytuty IPSOS i Millward Brown odpowiadają za przeprowadzenie komponentu badawczego Travel Survey. Route jest brytyjskim systemem licencyjnym – następcą badania POSTAR.

Badanie ma stworzyć standard rynkowy, który będzie oparty na wskaźnikach stosowanych w innych mediach. Podstawowym celem Outdoor Track jest kompleksowe zbadanie widowni outdooru – liczby kontaktów z nośnikami, częstotliwość kontaktów oraz zasięgu kampanii w grupach celowych oraz innych danych opisujących mobilność społeczności.

Clutter w outdoorze to nagromadzenie nośników reklamowych w danej lokalizacji, w bezpośrednim otoczeniu danego nośnika. Badanie jest tak skonstruowane, aby odpowiadało możliwie najdokładniej specyfice polskiego rynku outdooru, dlatego uwzględnia również zjawisko clutteru. Liczba tablic w otoczeniu nośnika będzie uwzględniona poprzez wskaźnik korekty widoczności VAI (Visibility Adjustment Index). Metodologia została przygotowana w oparciu o Global Guidelines Esomaru.

Badanie pasywne oznacza, że pomiaru dokonuje się w sposób niezależny od deklaracji respondenta. Badania prowadzone w ten sposób zdecydowanie precyzyjniej odwzorowują stan rzeczywisty w porównaniu z badaniami deklaratywnymi. W Outdoor Track pomiar pasywny oparty jest m.in. na rejestracji tras przejazdów respondentów przy użyciu dedykowanych urządzeń GPS.

Badanie Outdoor Track bierze pod uwagę wytyczne z najnowszego opracowania Global Guidelines. Powstało ono na zlecenie Esomar (European Society for Opinion and Marketing Research) dzięki współpracy z:

  • American Association of Advertising Agencies,
  • European Association of Communications Agencies,
  • China Association of National Advertisers,
  • FEPE International,
  • World Federation Of Advertisers.

Zgodnie z Global Guidelines, projekt badawczy Outdoor Track spełnia współczesne oczekiwania rynku i ma na celu m.in., zwiększyć efektywność planowania kampanii outdoorowych, zgodnie z przejrzystą i zgodną z najwyższymi standardami metodologią, a także pozwolić na kontrolę jakości.

Podstawowym celem projektu jest zbadanie widowni outdooru – liczby kontaktów z nośnikami, zasięgu kampanii w grupach celowych oraz częstotliwości.

W projekcie Outdoor Track dobraliśmy najbardziej aktualne źródła spośród obecnie dostępnych. W ramach umowy zawartej z Biurem Inżynierii Transportu, co roku otrzymujemy certyfikat aktualności danych dotyczących natężenia ruchu w aglomeracjach.

Standard pomiaru widowni reklamy zewnętrznej w Polsce – Outdoor Track.

Tzw. ustawa krajobrazowa weszła w życie 11 września 2015 r. i realnie pierwszych jej skutków można spodziewać się w perspektywie lat. Trudno mówić o jej wpływie na wyniki badania również dlatego, że Outdoor Track bada przede wszystkim aglomeracje i przemieszczającą się w nich widownię.

Gwarancję niezależności badania zapewnia Instytut Badań Outdooru we współpracy z realizującymi Outdoor Track niezależnymi, renomowanymi instytutami badawczymi.

Przedmiotem badania nie są nośniki (czyli ich fizyczne cechy jak wysokość, szerokość, cechy konstrukcji), a aglomeracje i ich mieszkańcy, czyli docelowa widownia dowolnej kampanii OOH. Projekt opisuje sposoby przemieszczania się mieszkańców i możliwość ich kontaktu z reklamą zewnętrzną, czyli zbiorem konkretnych nośników/lokalizacji. Zastosowana metodologia pozwala na uzyskanie informacji o widowni kampanii planowanych na nośnikach w badanych aglomeracjach, znajdujących się przy ciągach komunikacyjnych, na parkingach i w wiatach przystankowych. Badanie uwzględnia wszystkie nośniki analogowe AMS, Stroera i Clear Channel, które zlokalizowane są w granicach 10 największych aglomeracji.

Wszystkie tablice objęte badaniem będą miały wyliczone wskaźniki mediowe.

Planowane wdrożenie standardu planowania i oceny kampanii w OOH nastąpi w styczniu 2019r.

Podstawowymi wskaźnikami mediowymi dla outdooru, wyliczanymi na podstawie Outdoor Track, będą GRP, zasięg i częstotliwość – dokładnie tak, jak w innych mediach.

Właściciele nośników reklamy systemowej na bieżąco monitorują jakość swojej oferty i uaktualniają lokalizacje oraz rodzaje swoich nośników. Dzięki Outdoor Track będą mogli to robić w oparciu o wskaźniki mediowe, aby jeszcze skuteczniej docierać z reklamą do odbiorców.

Absolutnie nie. Każda z firm oferujących powierzchnie OOH dysponuje sprawdzoną i profesjonalną metodologią badawczą. Projekt Outdoor Track zaplanowano w celu stworzenia standardu badawczego, czyli aby wszyscy rynkowi gracze posługiwali się wspólną metodologią, a outdoor stał się porównywalny z innymi mediami.

Outdoor Track pozwoli na planowanie kampanii w outdoorze w sposób porównywalny z innymi mediami. Pozwoli również na ocenę efektywności planowania kampanii outdoorowych na wskaźnikach, na których ocenia się kampanie prowadzone w telewizji czy w radiu.

W tej chwili IBO pracuje nad rozwiązaniem online’owym. W przyszłości pojawi się dedykowany software, wypracowany wraz z przedstawicielami klientów końcowych.

W tej chwili IBO pracuje nad rozwiązaniem online’owym. W przyszłości pojawi się dedykowany software, wypracowany wraz z przedstawicielami klientów końcowych.

W tej chwili IBO pracuje nad rozwiązaniem online’owym. W przyszłości pojawi się dedykowany software, wypracowany wraz z przedstawicielami klientów końcowych.

Prezentacje ofert handlowych są elementem indywidualnej polityki handlowej każdej z firm. System pozwoli na wyliczenie wskaźników dla kampanii zaplanowanych na nośnikach więcej niż jednego operatora.

Rozwiązanie przyjęte w Polsce jest oparte na brytyjskiej metodologii Route (następca POSTARA), czyli na standardzie międzynarodowym. Na przykład w systemie amerykańskim stosowany jest podobny standard badawczy – TAB. Dzięki tym rozwiązaniom, zarówno na rynku europejskim, jak i amerykańskim, outdoor stał się medium, którego wskaźniki można porównywać z telewizją czy radiem.

Celem projektu jest uzyskanie wskaźników stosowanych w innych mediach. Zalicza się do tego grona wszystkie podstawowe wskaźniki, czyli zasięg, częstotliwość, GRP, CPT czy CPM.

Finalna oferta cenowa dla domów mediowych nie jest jeszcze znana.

Klienci będą mieli możliwość wyboru pomiędzy kupowaniem powierzchni reklamowych a widowni na interesującym ich poziomie.

Na rozwiniętych rynkach standardem zakupu są pakiety tablic. Formuła sprzedaży będzie elementem indywidualnej polityki sprzedażowej każdej z firm.

Klient będzie mógł kupować wskazany przez siebie poziom widowni, a nie tylko powierzchnie. Kampanię za pomocą wskaźników mediowych będzie można łatwo porównać do kampanii w innych mediach.