W dniu 28 maja 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników IBO.

Reprezentanci firm-udziałowców zaakceptowali Sprawozdanie Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2014 oraz podjęli uchwały o udzieleniu absolutorium Prezesowi Zarządu Pawłowi Tyszkiewiczowi oraz członkom Rady Nadzorczej.