Czym jest Outdoor Track

Outdoor Track to innowacyjny projekt badawczy Instytutu Badań Outdooru w Polsce. Projekt jest standardem badania rynku reklamy zewnętrznej. Jego podstawowym celem jest kompleksowe zbadanie widowni outdooru na bazie wskaźników stosowanych w innych mediach – liczby kontaktów, częstotliwości kontaktów oraz zasięgu kampanii w grupach docelowych i innych danych opisujących mobilność społeczności.

Kto realizuje badanie

Badanie Outdoor Track prowadzone jest przez najlepszych ekspertów rynkowych w swoich dziedzinach w Polsce i Europie. IBO zaangażował siedmiu partnerów i wykonawców, czerpiąc z najbardziej zaawansowanych technologii i standardów badawczych na świecie. Projekt realizowany jest zgodnie z wytycznymi Global Guidelines, które powstało na zlecenie ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

Na czym polega badanie

Screen Shot 2016-01-29 at 15.20.15Badanie polega na pomiarze widowni outdooru w danej aglomeracji na bazie powszechnie stosowanych w mediach wskaźników. Widownia badana jest na podstawie trzech nałożonych na siebie zmiennych:

  • Natężenia ruchu – globalnej liczbie przemieszczeń osób przy tablicach reklamowych w danej aglomeracji w wymiarze dobowym, tygodniowym i miesięcznym w odniesieniu do ruchu pieszego, transportu miejskiego oraz indywidualnego.
  • Travel survey – rejestracji tras, jakimi poruszają się po mieście potencjalni odbiorcy reklamy zewnętrznej. Trasy mierzone są za pomocą GPSów – MOBITESTÓW, dzięki którym pomiar jest precyzyjny, a nie deklaratywny. Trasy badane są na populacji 15 – 65 metodą random route (reprezentatywna próba N = 5000).
  • IMS – bazie danych nośników w każdej z badanych aglomeracji zawierającej dane takie jak rozmiar nośnika, odległość od drogi, azymut, wysokość, oświetlenie, przeszkody, clutter, zintegrowane dane o strumieniach ruchu.

Skala badania

Badanie Outdoor Track objęło swym zasięgiem aż 10 aglomeracji w całej Polsce – Warszawa, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Bydgoszcz, Szczecin, Trójmiasto, Poznań, Łódź, Lublin, Kraków i Wrocław i 148 gmin leżących w ich obszarze. Wybór tych miast nie jest przypadkowy. Skupiają one bowiem ponad 80% rynku outdooru liczonego wartościowo [1] i zamieszkane są przez populację reprezentującą największą siłę nabywczą w kraju. Natężenie ruchu przebadano na próbie 290 000 respondentów w trakcie 240 000 godzin pomiarowych. Rejestracja tras objęła 5 044 osób w trakcie 75 000 dni pomiarowych.

Dzięki tak złożonej i innowacyjnej metodologii badawczej Outdoor Track jest pierwszym i jedynym w Polsce badaniem rynku mediów, które bardzo precyzyjnie określa widownię reklamy.

Innowacyjność badania

Screen Shot 2016-01-29 at 15.19.46

Siedmiu światowej klasy partnerów i wykonawców

Projekt badawczy Outdoor Track w pełni przystosował europejskie rozwiązania do polskiej specyfiki rynku outdooru. Do realizacji projektu zostali zaangażowani światowej klasy partnerzy i wykonawcy (IPSOS, Millward Brown, Biuro Inżynierii Transportu, MGE Data, Route (UK), Navteq oraz Red Research), zapewniając na każdym etapie realizacji procesu badawczego wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie badań i technologii.

Niespotykana skala badania / wysoka reprezentatywność danych

Badanie Outdoor Track objęło 70 procent rynku outdooru w Polsce[1] i dostarczy danych na niespotykaną dotąd na rynku mediów skalę. Na przykład, natężenie ruchu przebadano na próbie 290 000 respondentów, a ruch na głównych węzłach mierzono przez 240 000 godzin pomiarowych!

Badanie odwzorowujące stan rzeczywisty a nie deklaracje

W Outdoor Track pomiar oparty jest m.in. na rejestracji tras przejazdów respondentów przy użyciu dedykowanych urządzeń GPS. Pomiar ten dokonuje się w sposób niezależny od deklaracji respondenta i w związku z tym zdecydowanie precyzyjniej odwzorowuje stan rzeczywisty w porównaniu z badaniami deklaratywnymi.

Unikalny parametr w skali wszystkich mediów

Na podstawie danych z badania Outdoor Track otrzymamy m.in. liczbę kontaktów dowiedzionych, czyli rzeczywiste kontakty z nośnikiem. Innymi słowy – OTS skorygowane dodatkowo o VAI (visibility adjustment index). To jedyny taki parametr w badaniach mediów.

Aktualność danych

Badanie skonstruowane jest w taki sposób, aby model pozostawał aktualny nawet w sytuacji znaczących zmian w infrastrukturze komunikacyjnej – przedmiotem badania nie są nośniki, a aglomeracje i ich mieszkańcy. Oznacza to, że np. po zamknięciu mostu, czy w przypadku budowy nowej drogi, możliwe jest przemodelowanie danych w czasie rzeczywistym.
[1]Dane Kantar Media z 2018 roku.