Affinity Index (Wskaźnik dopasowania)

Wskaźnik dopasowania danego medium do grupy celowej. Wskaźnik ten pokazuje, o ile wartości uzyskiwane dla grupy celowej odbiegają od wartości uzyskiwanych dla innej grupy porównawczej (np. całej populacji).


Clutter

Clutter w outdoorze to więcej niż jeden nośnik w danej lokalizacji


Outdoor Track

Standard badania widowni reklamy zewnętrznej dostarczający podstawowe wskaźniki mediowe: GRP, zasięg, częstotliwość.


Opportunity to see (OTS)

a. natężenie ruchu brutto w polu widoczności nośnika;
b. natężenie ruchu netto – skorygowane o fizyczną możliwość zauważenia nośnika (np. są ustawieni plecami do nośnika) = OTS znane z innych mediów;
c. VAC – widownia OTS skorygowana o rzeczywistą szansę zauważenia nośnika (OTS x VAI = VAC).


Route

  • międzynarodowy standard wprowadzający korekty widoczności w badaniach reklamy zewnętrznej;
  • kolejna generacja badania Postar;
  • zbiór algorytmów będących wynikiem badań eye-trackingowych Paula Barbera.

Średnia częstotliwość

Liczba kontaktów przypadająca średnio na jednego odbiorcę z grupy celowej w trakcie trwania kampanii.


Visibility Adjusted Contact (VAC)

OTS x VAI = VAC
Wskaźnik pozwalający na wyliczenie liczby kontaktów dla każdej powierzchni reklamowej. Znany z innych mediów OTS jest korygowany przez wskaźnik VAI, który uprawdopodobnia liczbę realnych kontaktów z komunikatem reklamowym.


Visibility Adjustment Index (VAI)

Algorytm oparty na badaniach eye-trackingowych (Route) wprowadzający korektę widoczności nośnika. Efektem jest liczba realnych kontaktów z nośnikiem. Jest to jedyny taki parametr w mediach.


Widownia kampanii

Suma liczby kontaktów (VAC) nośników wybranych do kampanii w czasie jej trwania wyrażona poprzez GRP, zasięg i częstotliwość.


Widownia nośnika

Skumulowana liczba kontaktów generowana przez nośnik w danym czasie.


Zasięg kampanii

Liczba osób lub % grupy celowej, do której dociera kampania reklamowa z określoną częstotliwością, 
np. zasięg 3+ wynoszący 20% oznacza, że kampania dociera przynajmniej 3 razy do 20% grupy docelowej.


Zasięg widoczności nośnika

Obszar, w obrębie którego mamy szansę zobaczyć reklamę.