Na zlecenie Instytutu Badań Outdooru Biuro Inżynierii Transportu Ruchu opracowało współczynniki zmian ruchu w okresie 2014 – 2021. Prognoza uwzględniła specyficzną sytuację dla każdej z badanych aglomeracji z uwzględnieniem poszczególnych środków transportów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że ruch samochodowy oraz pieszy w przeciągu ostatnich 7 lat zyskuje w 9 z 10 badanych aglomeracji. W stosunku do 2014 ruch samochodowy najbardziej zyskuje na Śląsku (17%) zaś ruch pieszy w Poznaniu (65%).

Ruch w pandemii

Biorąc pod uwagę przedłużającą się pandemiczną sytuację Biuro Inżynierii Transportu Ruchu opracowało również algorytm umożliwiający elastyczne przeliczanie natężenia ruchu w zależności od sytuacji. Zmiany w ruchu w wyniku pandemii są mocno zróżnicowane w zależności od środka transportu i okresu (okresy lockdown’u i łagodzenia obostrzeń). Dlatego prognoza korygowana jest w oparciu o informację jaką jest motywacja podróży.

Przeliczenie wartości natężenia ruchu z uwzględnieniem korekty jest możliwe dla każdej z opisywanych przez nas 10 aglomeracji. Dla każdej z nich współczynnik uwzględni każdy z opisywanych środków transportu, a także specyficzną strukturę wiekową mieszkańców.

Współczynnik,  w razie konieczności stosowania, odnosić będzie się do prognozowanych danych na 2021 rok elastycznie redukując je w zależności od sytuacji epidemicznej.

WKPAS = 1 – UNAS*K – UPAS*(0,023*K+0,06+0,005)-U65+AS*0,19    

Gdzie:

UNAS       – Udział podróży związanych z nauką we wszystkich podróżach wykonywanych środkiem transportu S w aglomeracji A

UPAS       – Udział podróży związanych z pracą we wszystkich podróżach wykonywanych środkiem transportu S w aglomeracji A

U65+AS    – Udział wszystkich podróży osób grupy emeryt/rencista w podróżach środkiem transportu S w aglomeracji A

K            – współczynnik przyjmujący wartości 1 – gdy szkoły są zamknięte i 0 – gdy szkoły są otwarte.

Wartości udziałów UX zostały wyliczone na podstawie badań i modeli ruchu, i zebrane  w poniższej tabeli.

Zatem chcąc wyliczyć jaki wpływ na ruch samochodów osobowych w Warszawie miały obostrzenia spowodowane pandemią przy pełnym zamknięciu szkół, współczynnik redukcyjny przyjmie wartość:

WKPAS = 1 – 0,053*1 – 0,503*(0,023*1+0,06+0,005)-0,036*0,19 = 0,896

Otrzymujemy więc prawie 11% redukcję ruchu.

Warto zauważyć, że współczynnik ten można modyfikować dla innych niż epidemia, nietypowych sytuacji.

Więcej informacji na temat prognozowania ruchu w pandemii w artykule Jacka Thiem, wiceprezesa Biura Inżynierii Transportu [LINK]